Kamis, 30 Januari 2014

(Bhs. Jawa) Tanggap Wacana Tasyakuran Lulusan.

Assalamualaikum Wr. Wb.
            Kula nuwun!
            Para bapak/ibu guru saha tiyang sepuh ingkang kula kurmati, kanca-kanca ingkang kula tresnani, lan para rawuh sedanten ingkang bahagia. Puji syukur kula aturaken marang Gusti ingkang Maha Agung saknalika rahmatipun, awakipun piyambak saget pinanggih wonten mriki kangge tasyakuran lululsan putra/putri kelas 9.1
            Para rawuh ingkang kinurmatan, mboten kraos menawi sampun 3 taun kula sakanca mundhut ilmu wonten mriki. UN ugi rampung daklakonipun. Mboten kesupen, kula saha kanca kabeh ngaturaken syukur dhumateng Gusti ingkang amargi ridhonipun, kula sakanca saget nyukani asil ingkang sae arupa biji ingkang damel legawa. Punika awakipun piyambak paringaken kangge tiyang-tiyang ingkang muruki kula sakanca wonten lingkungan kebak tresna asih.
            Kula mingangka wakil kanca-kanca ugi ngaturaken gunging panuwun kagem piyambakipun ingkang ndukung awakipun piyambak. Amargi angsalnipun menika mboten kaumbar saking guru, tiyang sepuh lan kanca-kanca kabeh.
            Kaping kalihipun, kula saha kanca-kanca sadar, tasih panjang margi ingkang nyambut awakipun piyambak. Tasih kathah mimpi saha pengarepp ingkang badhe diwujudaken. Lajeng, awakipun piyambak mboten purun ajer lebetipun bingah. Awakipun piyambak tasih pengin juangaken urip wonten donya mriki.
            Kula sakanca inggih badhe nyuwun pangestunipun, mugi-mugi kula sakanca saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dados tujuan kula sakanca. Ugi supados kula sakanca saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, bangsa lan negara. Sejatosipun kula sakanca kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Amargi pawiyatan menika supados kados griya kula piyambak. Bapak ibu guru inggih sampun kula anggep kados tiyang sepuh kula piyambak. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adhik-adhik kelas 7 kaliyan 8 supados sregep sinau kangge wujudaken cita-cita nipun lan dados lare ingkang lanthip.
            Minangka panutupin atur, menawi wonten kirangipun ingkang ngaturaken tanggap wacana punika, kersa para rawuh sedanten ngelunturaken samodra pangaksami. Matur nuwun.
Wassalamualaikum Wr. Wb

(Kelompok 5)

0 komentar:

Posting Komentar

Translate